Vizyon-Misyon

Eğitim Vizyonumuz:
Türkiye'nin Yüksek Öğrenim Stratejisiyle uyumlu olarak fakültemizde eğitim "herkesin tam ve fırsat eşitliği içinde ulaşmasına imkan verecek biçimde, bireylerin yaşam projelerini hayata geçirmesini zenginleştirecek potansiyellerle donatımını sağlamak, onları girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan, eleştirel düşünme becerilerine sahip aktif yurttaşlar olmaya yönlendirmek, insan hakları demokrasi ve çevresel, kültürel ve estetik değerler konusunda duyarlı olmasını sağlamak için" verilmektedir.

Eğitim vizyonumuz, ilk aşamalarında ülke ve Dünya'nın değişen koşullarına uyum sağlayabilecek esnek ve açık programlarla ileri uzmanlaşmaya yönelerek, ömür boyu öğrenmeye açık, kalite bakımından dünya standartlarına uygunluğu kabul gören bir hale gelmek

Bilgi Üretimi ve Araştırma Vizyonumuz:
Fakültemiz ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bilgi üretimine yönelik bilimsel araştırmalar yapmayı vizyon edinmiştir.

Kamu Hizmeti Üretimi İçin Vizyonumuz :
Fakültemizde üretilen kamu hizmetlerini iç ve dış denetime açık tutmak, hizmet alan kesimin yüksek memnuniyeti ve kalite güvencesi bu alandaki vizyonumuzdur.

Misyonumuz
Bir eğitim-öğretim kurumu olarak : 
o Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincini kazanmış,
o Demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, 
o Yaşam boyu eğitim ve öğrenim bilincini özümsemiş, 
o Çağdaş bilgi ve yeteneklerle donatılmış, 
o Mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, 
o Araştıran, 
o Koruyucu hekimlik formasyonu kazanmış, 
o Bilgi ve deneyimlerini hiçbir koşul gözetmeksizin insanlığın hizmetine sunan, 
o Hayvan hakları ve refahını ön planda tutan, 
o Çevre bilinci gelişmiş, 
o Sağlam bir kültürel ve ahlaki yapıya sahip, 
o Ülke menfaatlerini koruyan ve yücelten, 
o Çevresinde mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek, Veteriner Hekimler yetiştirmek.

Bir araştırma kurumu olarak : 
o Bilimsel araştırma ve araştırıcıların önünü açan,
o Öncelikle bölge ve ülke problemleri konu alan, ulusal ve uluslar-arası bilimsel çalışmalar yapan,
o Bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaşan,
o Araştırmalarda evrensel etik ilkelere yüksek derecede bağlı,
o Bilimsel özerkliğe önem veren,
o Bilimsel faaliyetleri ile Türkiye ve Dünya'da adından söz ettiren, Saygın bir araştırma kurumu olmak.

Bir hizmet kurumu olarak : 
o Teşhis laboratuarları,
o Analiz laboratuarları,
o Poliklinik,
o Danışmanlık,
o Kongre, sempozyum, seminer ve çalıştay hizmetlerimizde kalite güvencesi ve yüksek memnuniyet hedeflediğimiz en önemli kriterlerdir.