Amaç 1. Uluslararası Düzeyde Eğitim-Öğretim Vermek ve Kaliteli Hizmet Üretmek

Hedef 1. Fakültemizin Avrupa Veteriner Eğitimi Kurumları Birliği- EAEVE tarafından en geç 2023’e kadar akreditasyonunun onaylanması noktasında çalışma yürütmek.

Hedef 2. Ders programlarının, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesini sağlamak.

Hedef 3. Her yıl, tüm dersler için dönem sonunda başarı durumlarının değerlendirilmesi ve bu doğrultuda başarının ve kalitenin artırılması için yeni kriterlerin belirlenmesi.

Hedef 4. Lisans ve lisansüstü programlarda disiplinler arası etkileşimi artırmak.

Hedef 5. Fakültemiz Web sayfasında, her anabilim dalına ait dersler için açık ders malzemesi veri tabanını oluşturmak, web sitemizin güncel tutulmasını sağlamak.

Hedef 6. Fakültemiz alt yapısını güçlendirmek. Bu amaçla Hayvan Hastanemizin revizyonu ile birlikte gelecek 50 yıla hitap edebilecek nitelikte yeni bir hastane ve ek bina projesi geliştirmek, yatırım bütçesinde yer almasını sağlamak. Yanı sıra süt ünitesinde gerçekleştirilecek revizyonla birlikte ürün çeşitliliğini ve üretilen miktarı arttırmak. Çiftliğin alt yapısını güçlendirmek (Sulama sistemi, güvenlik, gübre, yeni ahır, gezen tavuk projesi vd.).

Hedef 7. Plan dönemi içinde eğitim-öğretime ilişkin mevcut açık kapalı fiziki alanlardan bakım, onarım ve yenilenmeye ihtiyaç olanların her yıl bakım onarım ve yenilemelerini sağlamak.

Hedef 8. Plan dönemi sonuna kadar eğitime ilişkin bilgi teknolojiler, makine-teçhizat, okul ve büro malzemesi, demirbaş ve tefrişat bakım onarımını sağlamak. Fakülte ve ilişkili birimlerin teknik alt yapısını güçlendirmek.

Hedef 9. Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversite ve çeşitli kurumlarda LLP / ERASMUS programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminden yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısının artırılması

Hedef 10. Kurumsallaşmanın sağlanması yönünde çalışmalar sürdürmek.

 

Amaç 2. Bilimsel Araştırma ve Yayın Yaparak Kaliteli Bilgi Üretmek

Hedef 1. Her öğretim üyesinin ulusal ve uluslararası hakemli dergide yılda en az birer yayın yapmasını teşvik etmek

Hedef 2. Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje üretimini teşvik etmek

Hedef 3. Fakültemize bağlı uygulama ve araştırma merkezlerinin (Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği,  Süt ve Süt Ürünleri Ünitesi, Teşhis ve Analiz Laboratuvarı), bölgenin ve  yörenin ihtiyaçlarını karşılamada daha etkin çalışmasını sağlamak

Hedef 4. Sektörler ile işbirliğinin artırılması için öğretim elemanlarının Üniversitemizde bünyesinde kurulmuş olan TEKNO-PARK’taki Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanarak, bölge ekonomisinin kalkınması, bölgesel sanayinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası rekabet edebilecek hale getirilmesini sağlamak.

Amaç 3. Paydaşlara Katkı Sağlayacak Alanlarda Çalışmalara Hız Vermek

Hedef 1. Yıl içerisinde “Dünya Veteriner Hekimler Günü”, “Dünya Süt Günü” gibi mesleğimiz ile ilgili konularda öğrencilerle birlikte, Serbest Veteriner Hekimler, İl Tarım Müdürlüğü ve Veteriner Hekimler Odası’nın katılımıyla yıldönümü etkinlikleri ve programlar düzenlemek.

Hedef 2. “Mesleki Paylaşım Günleri” adı altında alanında fark ortaya koymuş, başarılı işlere imza atmış meslektaşlarımız veya paydaşlarla öğrencilerimiz belirli bir takvim çerçevesinde buluşturmak.

Hedef 3. Afyonkarahisar’da üretilen hayvansal gıda ürünleri ile ilgili olarak mevcut standartların sayısını (AKÜ Store)  artırmak, kaliteyi iyileştirmek ve yeni ürünler geliştirmek

Hedef 4. Fakülte-halk işbirliğini sürekli geliştirmek için sektörler ile bilgi paylaşımında bulunmak üzere bölge halkına yönelik eğitim programları ve etkinlikleri (kurs ve seminerler) düzenlemek

Hedef 5. Fakültemizin faaliyetlerini tanıtmak ve paylaşmak üzere, ulusal ve yerel medya araçlarını etkin kullanmak

Hedef 6. Mevcut öğrenci kulüplerinin gelişmelerini desteklemek, bu konuda yeni kulüplerin kurulmasını ve yapılacak etkinlikleri teşvik etmek

Hedef 7. Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelmesi  için, öğretim elemanlarının danışmanlık desteğini sağlanmak

Hedef 8. Mezunlar ile bir “takip sistemi” oluşturarak güncel karşılıklı bilgi paylaşımını etkin hale getirmek

13 Kasım 2017, Pazartesi 2192 kez görüntülendi