Amaçlar ve Hedefler

Amaç 1: Uluslararası Düzeyde Eğitim Öğretim Vermek

Hedef 1. Fakültemizin Avrupa Veteriner Eğitimi Kurumları Birliği- EAEVE tarafından en geç 2023’e kadar akreditasyonunun onaylanması

Hedef 2. Ders programlarının, ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi

Hedef 3. Her yıl,tüm dersler için dönem sonunda başarı durumlarının değerlendirilmesi ve bu doğrultuda başarının ve kalitenin artırılması için yeni kriterlerin belirlenmesi

Hedef 4. Lisans ve lisansüstü programlarda disiplinler arası etkileşimi artırmak

Hedef 5. Fakültemiz Web sayfasında, her anabilim dalına ait dersler için açık ders malzemesi veri tabanını oluşturmak

Hedef 6. Öğrenciler arası iletişimi kuvvetlendirmek ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla okuma ve dinlenme salonu tanzim etmek

Hedef 7. Plan dönemi içinde eğitim-öğretime ilişkin mevcut açık kapalı fiziki alanlardan bakım, onarım ve yenilenmeye ihtiyaç olanların her yıl bakım onarım ve yenilemelerini için rektörlük makamını bilgilendirmek

Hedef 8. Plan dönemi sonuna kadar eğitime ilişkin bilgi teknolojiler, makine-teçhizat, okul ve büro malzemesi, demirbaş ve tefrişat bakım onarımı için rektörlük makamını bilgilendirmek

Hedef 9. Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversite ve çeşitli kurumlarda LLP / ERASMUS programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminden yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısının artırılması

 

Amaç 2. Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek

Hedef 1. Her öğretim üyesinin ulusal ve uluslararası hakemli dergide yılda en az birer yayın yapmasını teşvik etmek

Hedef 2. Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje üretimini teşvik etmek

Hedef 3. Fakültemize bağlı uygulama ve araştırma merkezlerinin (Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği,  Süt ve Süt Ürünleri Ünitesi, Teşhis ve Analiz Laboratuvarı), bölgeninve  yörenin ihtiyaçlarını karşılamada daha etkin çalışmasını sağlamak

Hedef 4. Sektörler ile işbirliğinin artırılması için öğretim elemanlarının Üniversitemizde bünyesinde kurulmuş olan TEKNO-PARK’takiAr-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanarak, bölge ekonomisinin kalkınması, bölgesel sanayinin geliştirilmesi, ulusal veuluslararası rekabet edebilecek hale getirilmesini sağlamak.

 

Amaç 3.Paydaşlara Katkı Sağlayacak Hizmet Üretmek

Hedef 1. Yıl içerisinde “Dünya Veteriner Hekimler Günü”, “Dünya Süt Günü” gibi mesleğimiz ile ilgili konularda öğrencilerle birlikte,Serbest Veteriner Hekimler, İl Tarım Müdürlüğü ve Veteriner Hekimler Odası’nın katılımıyla yıldönümü etkinlikleri ve programlar düzenlemek

Hedef 2. Öğrencilerin mesleğe bakış açılarını genişletmek ve vizyonlarını artırmak için,başarılı meslektaşlarımızın yanı sıra, meslek ve sektör temsilcileri ile “Kariyer Günleri” kapsamında öğrencilerimizi buluşturmak

Hedef 3. Afyonkarahisar’da üretilen hayvansal gıda ürünleri ile ilgili olarak mevcut standartların sayısını (AKÜ Store)  artırmak, kaliteyi iyileştirmek ve yeni ürünler geliştirmek

Hedef 4. Fakülte-halk işbirliğini sürekli geliştirmek için sektörler ile bilgi paylaşımında bulunmak üzere bölge halkına yönelik eğitim programları ve etkinlikleri (kurs ve seminerler) düzenlemek

Hedef 5. Fakültemizin faaliyetlerini tanıtmak ve paylaşmak üzere, ulusal ve yerel medya araçlarını etkin kullanmak

Hedef 6. Mevcut öğrenci kulüplerinin gelişmelerini desteklemek, bu konuda yeni kulüplerin kurulmasını ve yapılacak etkinlikleri teşvik etmek

Hedef 7. Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelmesi  için, öğretim elemanlarının danışmanlık desteğini sağlanmak

Hedef 8. Mezunlar ile bir “takip sistemi” oluşturarak güncel karşılıklı bilgi paylaşımını etkin hale getirmek